25 Jan
25Jan

Goede vrienden 

Vorig jaar had ik voor het eerst als nieuwe voorzitter van de Zwalmse liberalen de eer en het genoegen om het woord tot u te richten. Met gelukwensen voor het nieuwe jaar, en met een politieke stand van zaken. Ik schetste er de politieke stoelendans dewelke eerder in 2021 plaatsvond, het gebrek aan daadkracht bij de uitvoering van het meerjarenplan, en het grondige gebrek aan enig constructief investeringbeleid binnen onze gemeente (herinner jullie… de huidige bestuursmeerderheid investeerde in toen slechts 76,50 euro per inwoner). 

Ook voor 2022 bleek de bonte Zwalmse meerderheid, en dewelke zich in 2018 tegen overwinnaar Open Vld keerden, niet in staat om enige positieve verandering aan de dag te brengen. Met 82,67 euro investeringen per inwoner kan het rapport van het gemeentebestuur onmogelijk anders dan met een puike onvoldoende te worden becommentarieerd. Hoe kan het ook anders? Waar een meerderheid van 10 op 19 zetels wordt gevormd door 3 partijen en fracties die maar liefst 7 politieke strekkingen vertegenwoordigen (onafhankelijken bij VoorZwalm, het christelijk middenveld bij VoorZwalm, socialisten, groenen, christendemocraten, onafhandelijken bij de CD&V en de N-VA), heeft iedereen de sleutel in handen om het project potentieel te laten falen. In dergelijke context kan gewoon géén langetermijnbeleid worden vormgegeven. 

Misschien brengt het nieuwe jaar ook nieuwe inzichten voor dit koppige bestuur? Met investeringen in een urnenkerk (jawel, u hoort het goed, de meerderheid vertelde ons dat het hiervoor haar inspiratie zocht in de Duitse stad Keulen met zijn 245.000 inwoners), lijkt aan “visie” geen gebrek. Uhum. 

Zet al het voorgaande nu maar eens lijnrecht tegenover de grondige investeringsronde dewelke plaatsvond onder de eerdere blauwe legislatuur. Met een gemiddelde van 310,00 euro per inwoner per jaar, werden deze zes jaar onder burgemeester Karen en haar blauwe ploeg met schepenen Guido De Temmerman, Jozef Van den Bulcke, Pascale Adriaens en Johan De Bleecker, gekenmerkt door langetermijnsdenken. We moeten hier maar naar buiten gaan en stellen vast dat het gemeenschapscentrum “De Munk” en de felgeprezen sport- en recreatiesite, tot spijt wie het benijdt, door alle lagen van onze Zwalmse bevolking naar waarde wordt geprezen. En wat te denken van de grondige  investeringen in de sport- en jeugdinfrastructuur (met de aanleg van het kunstgrasveld bij SK Munkzwalm en de faciliteringen van het scouts- en chirolokaal), de realisatie van het Streekpunt, de projecten rond wegenis met oog voor afkoppeling van afvalwater en dorpskernherwaardering in Roborst en Rozebeke (en wegeniswerken aan de Beekmeers, Knokstraat, Zottegemsesteenweg, Moldergem, etc.). Vergeet ook niet de restauratie van enkele kapelletjes, de heraanleg van voetpaden en de aanleg van de waterdoorlatende parking aan de De Coenestraat, dit alles in eigen beheer door de expertise van ons eigen gemeentepersoneel. De vorige legislatuur kon dan ook afgeklopt worden met een realisatiegraad van maar liefst 73%. 

Maar genoeg over het vorige en het huidige bestuur. We moeten naar de toekomst kijken. 

2024 wordt een belangrijk jaar. Met op 9 juni de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen en met op zondag 13 oktober opnieuw de hoogdag van onze lokale democratie: de verkiezing voor de gemeente- en provincieraad. Hoewel de opkomstverplichting voor de laatste verkiezingen decretaal werd verlaten, kan ik u alleen maar oproepen om te gaan stemmen. Willen we samen opnieuw een gemeentebestuur met langetermijnvisie, waar investeringen, dienstverlening en transparantie voorop staan, waarbij mandatarissen bereikbaar zijn en denken in termen van een algemeen belang, dan kan dit enkel en alleen wanneer Open Vld opnieuw deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid. 

Wij zullen alvast klaarstaan. Afgelopen jaar trokken we met een enquête van deur-tot-deur in Zwalm. We luisterden naar u en namen uw feedback en input mee naar huis. Vanuit het bestuur werken we met deze input verder aan de opmaak van ons verkiezingsprogramma. Eveneens zijn we druk bezig met samenstelling van onze lijst en met de praktische organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit kan alleen maar met eensgezinde ploeg. Mijn waardering gaat dan ook uit naar onze hardwerkende bestuursleden, onze enthousiaste mandatarissen die zich zowel in de gemeenteraad als in het bijzonder comité voor de sociale dienst inzetten, en niet te vergeten: onze vele vrijwilligers die met hun onzichtbare maar onschatbare bijdragen ons werk mogelijk maken. Ook hier, vandaag op onze nieuwjaarsreceptie. Een welgemeende dankjewel! 

U ziet, beste Zwalmenaar. We zitten niet stil. En in Zwalm is actie meer dan ooit nodig. De komende maanden blijven we ons inzetten in de gemeenteraad, binnen het bestuur en in de werkgroepen, en zo, in een rechte lijn, naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober toe. Hiertoe nodig ik jullie van harte uit om naar onze activiteiten te blijven komen, zo ook naar onze “Blauwe Dag”, dewelke ik reeds kan aankondigen en dewelke zal plaatsvinden op zondag 16 juni 2024. Later meer nieuws hieromtrent. 

Het is cruciaal dat we een nieuw beleid kunnen vormgeven dat gebaseerd is op toewijding, langetermijndenken en vooruitgang, zonder belast te worden door enige rancune uit het verleden. Laat de toekomstige beleidsploeg, eender wie hierin mag zetelen, een ploeg zijn waar samenhang, respect voor diverse ideeën en vooruitgang voorop staan. Door te focussen op gezamenlijke doelen en het welzijn van elk van onze inwoners, kunnen we Zwalm laten groeien tot een plek waar iedereen (opnieuw) trots op kan zijn. Ik wil dan ook alle huidige en toekomstige mandatarissen, over de partijgrenzen heen, oproepen om constructief bij te dragen aan voormelde langetermijnsvisie. 

Ten persoonlijke titel wil ik ten slotte graag het bestuur bedanken voor het vertrouwen dat het mij gaf bij mijn aanstelling als lijsttrekker. Ik beschouw het als een eer om deze toekomstige lijst te mogen aanvoeren, dewelke een mix wordt van ervaren krachten, jeugdig enthousiasme en vooral een oprecht engagement met liefde voor onze mooie gemeente Zwalm. Met uw steun, en met de steun van iedere Zwalmenaar, kunnen we Zwalm opnieuw tot de fiere gemeente van weleer maken, waar uw centen op een duurzame manier worden aangewend en waar iédere burger van tel is. Alvast bedankt voor uw aandacht. 

Ik wens u allen en uw naasten een voorspoedig en gezond 2024 toe.

Foto Bert Broos

Comments
* The email will not be published on the website.